نویسنده(!) تازه کار

شروعی برای یک آماتور

شهریور 92
1 پست
شهریور 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
3 پست
آذر 87
6 پست
آبان 87
4 پست
شعر
9 پست
دوست
1 پست
رفیق
1 پست
خلاصی
1 پست